Ngôn ngữ :  

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xử lý chênh lệch số liệu giữa cơ quan Thuế và tờ khai quyết toán thuế TNCN của cá nhân

http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/quyettoanthuedn.jpg


Trả lời Bà Đoàn Lưu Phương Thảo về chính sách thuế đối với việc xử lý vi phạm hành chính về thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
1.    Căn cứ tại Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP:
-       Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 quy định chung về khai thuế, tính thuế hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
+     Hồ sơ khai thuế bổ sung phải được nộp trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố Quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:
+     Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
+     Nếu sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.
-       Tại Khoản 2 Điều 58 quy định giải quyết hồ sơ hoàn thuế về các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.
2.    Căn cứ Khoản 3, Khoản 6 Điều 2 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
3.    Căn cứ công văn 801/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.
4.    Căn cứ các quy định trên, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN (tự quyết toán có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế), sau đó nhận được thông báo về việc có sự chênh lệch số liệu giữa cơ quan Thuế và tờ khai quyết toán trong quyết toán thuế đã nộp. Cá nhân đề nghị đơn vị chi trả kiểm tra và cấp lại thư xác nhận thu nhập, đồng thời kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thì việc kê khai bổ sung hồ sơ là đúng quy định và không bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định nêu trên.
 
Hướng dẫn tại công văn 45478/CT-HTr ngày 07/07/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.