Ngôn ngữ :  

Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn về thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS của doanh nghiệp

http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/thuethunhapdn.jpg


Trả lời độc giả Nguyễn Thu Phương tại Từ Liêm, Hà Nội về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
1.    Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, quy định về căn cứ tính thuế:
-       Tại Điều 7 quy định về thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản.
-       Tại Điều 16 Chương V về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định về đối tượng chịu thuế:
“1. Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất.”
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, chuyển nhượng quyền thuê đất; Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất…
2.    Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, quy định:
Tại Điều 9 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về xác định số thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau:
-       Số thuế TNDN trong kỳ tính thuế  bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 22%.
-       Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp dụng ưu đãi thuế TNDN.
-       Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính.
3.    Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của cơ sở sản xuất thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập khác, phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không được chuyển lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào thu nhập kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Hướng dẫn tại công văn 45537/CT-HTr ngày 07/07/2016 của Cục thuế TP Hà Nội.