Ngôn ngữ :  

Tin tức ngành thuế

Được sử dụng thông báo của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế

http://vnos.vn/app/webroot/uploads/files/kekhaithuei.jpg

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 3276/TCT-KK giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 84/2016/TT-BTC (84). Trong đó, có rất nhiều điểm mới nhằm chuẩn hóa các quy trình quản lý thu, nộp thuế điện tử. TBTCVN trích đăng một số nội dung, chủ yếu liên quan đến NNT.

Công văn cho biết, ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84 hướng dẫn hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa. Đây là điển hình cho việc một thông tư sửa nhiều thông tư, nhằm mục tiêu, cải cách, hiện đại hóa quy trình quản lý, thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế (NNT) trên địa bàn quản lý các nội dung mới của Thông tư số 84; kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu mới của Thông tư 84.

Quy định nguyên tắc trao đổi thông tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung quy định về “ngày nộp thuế”. Mặc dù quy định về ngày nộp thuế đã có tại nhiều văn bản pháp quy, nhưng hiện nay vẫn xảy ra một số trường hợp ngày nộp thuế theo chứng từ của NNT sai khác với ngày nộp thuế được trao đổi trên hệ thống truyền nhận giữa ngân hàng với cơ quan KBNN, dẫn tới việc hạch toán tiền thuế và tính tiền chậm nộp của NNT bị sai lệch.

Nhằm hướng dẫn ngân hàng, cơ quan KBNN xác định, ghi nhận đúng ngày nộp thuế trong quá trình luân chuyển thông tin thu nộp NSNN, Thông tư 84 đã quy định ngày nộp thuế được xác định theo từng trường hợp: Nộp thuế qua giao dịch điện tử; nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu. Đồng thời có quy định cụ thể cách ghi nhận ngày nộp thuế đối với trường hợp nộp thuế thay.

Trước đây, Thông tư 85/2011/TT-BTC (85), Thông tư 156/2013/TT-BTC (156) chưa quy định việc xác định “ngày nộp thuế” đối với trường hợp nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu, trường hợp người khác nộp thuế thay cho NNT.

Thông tư số 85, Thông tư số 32/2014/TT-BTC (32) chưa có các quy định về nguyên tắc trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan. Việc truyền, nhận thông tin thu nộp NSNN chưa được điện tử hoá hoàn toàn, vẫn còn tình trạng xử lý thủ công làm giảm tính kịp thời trong việc truyền nhận, hoàn thiện thông tin thu nộp NSNN.

Thông tư 84 quy định nguyên tắc trao đổi thông tin thu nộp NSNN giữa các bên liên quan (cơ quan thuế, KBNN, ngân hàng) được thực hiện bằng phương thức điện tử để đảm bảo thông tin được truyền nhận kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Cụ thể: Cơ quan thuế, cơ quan KBNN, ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng uỷ nhiệm thu sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong việc trao đổi danh mục dùng chung, dữ liệu về NNT, dữ liệu về khoản thuế, số thuế đã thu nộp NSNN.

Trường hợp có sự cố kỹ thuật không áp dụng được phương thức giao dịch điện tử, các bên tạm thời trao đổi thông tin liên quan đến thu nộp NSNN bằng phương thức phù hợp khác.

Thông tin thu nộp NSNN ở dạng thông điệp điện tử được ký xác nhận bằng chữ ký điện tử.

Về thủ tục thu nộp thuế

Trước đây, Thông tư số 85 chưa quy định các thông tin bắt buộc trên chứng từ nộp tiền. Thông tư 84 hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.

Cụ thể: Lập chứng từ nộp thuế theo hình thức nộp thuế điện tử qua dịch vụ thanh toán điện tử do ngân hàng cung cấp (như ATM, internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác) theo hướng dẫn tại quy trình sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của từng hệ thống ngân hàng.

Thông tư mới cũng bổ sung quy định dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp phải đảm bảo các thông tin từ khoản 1 đến khoản 8, Điều 6 Thông tư số 84/2016/TT-BTC.

Nhằm giảm bớt công việc kê khai, lập bảng kê nộp thuế, Thông tư 84 quy định NNT được sử dụng thông báo, quyết định của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế.

Thông tư hướng dẫn chi tiết quy trình thu nộp tại quầy giao dịch của ngân hàng ủy nhiệm thu, ngân hàng phối hợp thu, cơ quan KBNN từ khâu kiểm soát thông tin, điều chỉnh sai sót thông tin đến khâu trích tiền từ tài khoản hoặc thu tiền mặt, hoàn tất chứng từ nộp thuế và cấp cho người nộp thuế 1 liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu ban hành kèm theo Thông tư 84).

Giấy nộp tiền vào NSNN cấp cho NNT phải có đầy đủ thông tin đã kê khai trên bảng kê nộp thuế hoặc thông tin trên quyết định/thông báo của cơ quan thuế; thông tin ngày nộp thuế; chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt chứng từ nộp thuế.

Trước đây, việc này thực hiện (theo công văn 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 hướng dẫn thu NSNN theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC) tách riêng quy trình thu nộp theo ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan KBNN.

Đồng thời, chưa có quy định và hướng dẫn trường hợp NNT dùng thông báo, quyết định của cơ quan thuế để thay cho việc lập bảng kê nộp thuế./.